dBm与mW换算

排行榜 收藏 打印 發給朋友 舉報 來源: 互联网   發佈者:热心作者
熱度457票  瀏覽54次 時間:2010年9月29日 11:51
功率单位mw和dbm的换算表
COfI4h7h1
dBmmW
01.0 mW
11.3 mW
21.6 mW
32.0 mW
42.5 mW
53.2 mW
64.0 mW
75.0 mW
86.0 mW
98.0 mW
1010 mW
1113 mW
1216 mW
1320 mW
1425 mW
1532 mW
1640 mW
1750 mW
1864 mW
1980 mW
20100 mW
21128 mW
22160 mW
23200 mW
24250 mW
25320 mW
dBmmW
26400mW
27500mW
28640mW
29800mW
301.0W
311.3W
321.6W
332.0W
342.5W
353.0W
364.0W
375.0W
386.0W
398.0W
4010W
4113W
4216W
4320W
4425W
4532W
4640W
4750W
4864W
4980W
50100W
601000W
香港易事泊 Hong Kong e-Services ProvidergsqX@.{1{8n

射频知识

^x3`;CK~1
 • 功率/电平(dBm):放大器的输出能力,一般单位为w、mw、dBm。dBm是取1mw作基准值,以分贝表示的绝对功率电平。
 • 换算公式:
  !O z'Z d|+H7~1电平(dBm)=10lgw
  4RVz\,o.qFP15W  → 10lg5000  = 37dBm
  Qo^^ b4Ma110W → 10lg10000 = 40dBm香港易事泊 Hong Kong e-Services Provider3}Q{ s9L
  20W → 10lg20000 = 43dBm香港易事泊 Hong Kong e-Services Provider{*z,vP4h1u^

  http://anheng.com/news/html/wlan_test/870.html 

  0nIN!S&Tj{ dv1
  从上不难看出,功率每增加一倍,电平值增加3dBm
TAG: dBm
頂:23 踩:29
對本文中的事件或人物打分:
當前平均分:-0.33 (136次打分)
對本篇資訊內容的質量打分:
當前平均分:-0.67 (129次打分)
【已經有140人表態】
28票
感動
16票
路過
17票
高興
18票
難過
17票
搞笑
17票
憤怒
13票
無聊
14票
同情
上一篇 下一篇